Exo 97 Isfjerner

- 81550

Isfjerner

Anvendelsesområder:

Spray til afisning af ruder. Produktkendetegn: Forebygger genfrysning. Hurtigtvirkende. Betjeningsvejledning: Påfør i et jævnt lag. Lad det virke indtil isen er forsvundet. For at undgå genfrysning fjernes det påførte produkt først, når bilen er opvarmet. Holdbar til: se på emballagen (exp.) Fare: Yderst brandfarlig aerosol. Trykbeholder. Eksplosionsfare ved varmepåvirkning. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Opbevares utilgængeligt for børn. Indånd ikke spray. Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt. Beholder under tryk: Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de lokale forskrifter. Produkt indeholder: propan-2-ol.